Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor levering van producten door Bloemenatelier

1 Toepasselijkheid

1.1 Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en Bloemenatelier tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Besteller slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Bloemenatelier uitdrukkelijk zijn aanvaard.

1.3 De Besteller met wie eenmaal op de deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Bloemenatelier.

2 Totstandkoming overeenkomst

2.1 Tussen Bloemenatelier en Besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de Besteller een aanbieding van Bloemenatelier accepteert middels het volledig en correct invullen van het door Bloemenatelier beschikbaar gemaakte formulier.

3 Prijs

3.1 Bloemenatelier behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij Bloemenatelier Besteller uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Besteller de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Besteller enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.

3.2 Actiecodes en giftcards hebben de geldigheidsduur die door Bloemenatelier wordt vermeld bij uitgifte.

3.3 Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

3.4 De persoonlijke Bloemenatelier kortingscode is bedoeld om nieuwe betalende klanten te werven uit eigen directe kring (via mond tot mond, social media en/of e-mail). De Bloemenatelier kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven. Daarnaast is het in geen geval toegestaan om de merknaam Bloemenatelier en alle mogelijke combinaties van verkeerde spelling te gebruiken binnen url combinaties en daarmee verkeer aan te trekken dat ingezet wordt om de kortingscode te verspreiden.

3.5 Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd. Bloemenatelier behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.

4 Betaling

4.1 Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door Bloemenatelier aangeboden betalingsmogelijkheden.

4.2 Bij het gebruik van een betalingslink die door Bloemenatelier voor automatische incasso wordt toegestuurd aan Besteller, geeft Besteller Bloemenatelier toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.

4.3 Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is Bloemenatelier gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op Besteller te verhalen.

4.4 Facturen en betalingsherinneringen worden door Bloemenatelier uitsluitend elektronisch aangeboden.

4.5 Het door Bloemenatelier te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door Besteller tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten. In geval van periodieke betaling is het door Bloemenatelier te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door Besteller tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige serviceperiode.

5 Beëindiging contract

5.1 De Besteller kan de overeenkomst te allen tijde tijdelijk onderbreken, de door Bloemenatelier aangeboden abonnementsvormen wijzigen of opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzegtermijn voor de eerstvolgende bezorging. Voor bloemenabonnement hanteert Bloemenatelier 7 dagen als deadline voor de volgende levering.

6 Levering, levertijd en uitvoering

6.1 Wij bezorgen in de gemeentes weergegeven op deze pagina.

6.2 De Besteller (d.w.z. de persoon aan wie de zending wordt verzonden) zal de declarant en importeur zijn in het land waarvoor de zending bestemd is.

6.3 Bezorging is alleen mogelijk op de door Bloemenatelier aangegeven dagen.

6.4 Bloemenatelier bezorgt op het adres dat u tijdens de bestelling op onze website als bezorgadres heeft opgegeven. Een adreswijziging gaat in voor de levering die, zoals overeengekomen, op zijn vroegst op de 3e werkdag na afloop van de dag van de mededeling plaats zal vinden.

6.6 Besteller is verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door u opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, bent u in gebreke m.b.t. acceptatie.

6.7 Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of voor de deur van de woning te plaatsen.

6.8 Als het plaatsen voor de deur van de woning niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten voor de deur van het gebouw te zetten.

6.9 Mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn conf. alinea 4, behoudt Bloemenatelier het eigendom tot het koopbedrag volledig betaald is.

7 Herroeping

7.1 Bij de aankoop van producten heeft Besteller de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling.

7.2 Echter, producten van Bloemenatelier die snel kunnen bederven of verouderen (zoals bloemen en planten) of duidelijk persoonlijk van aard zijn, zijn uitgesloten van herroeping.

7.3 Tijdens de bedenktijd zal Besteller zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Besteller zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Bloemenatelier retourneren conform de door Bloemenatelier gegeven instructies.

7.4 Een bestelling kan worden geretourneerd aan het volgende adres: Bloemenatelier Vincent Bavaisstraat 88, 2540 Hove.

7.5 De kosten van retournering komen voor rekening van Besteller.

7.6 Indien Besteller de producten reeds betaald heeft, zal Bloemenatelier de betaling binnen 30 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan Besteller terug betalen.

8 Gegevensbescherming

8.1 Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de Besteller. Om de Besteller te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.

9 Garantie en aansprakelijkheid

9.1 Bloemenatelier garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door Bloemenatelier verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.

9.2 Bloemenatelier garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.

10 Wijzigingen

10.1 Bloemenatelier behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen

11 Ontbinding

11.1 Indien de Besteller zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft Bloemenatelier de keuze om: a. de Besteller de gelegenheid te geven om binnen een door Bloemenatelier gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; b. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; Bloemenatelier behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op Besteller te verhalen.

12 Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Op alle verbintenissen tussen Bloemenatelier en de Besteller is Belgisch recht van toepassing.

12.2 De Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen is exclusief bevoegd van eventuele geschillen tussen Bloemenatelier en de Besteller, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst, kennis te nemen.

Antwerpen, mei 2018.